.RU

Приложение 6 Програма за развитие на образованието в Община Оряхово 2007-2010

^

Приложение 6 Програма за развитие на образованието в Община Оряхово 2007-2010
П Р О Г Р А М А


за реализиране на стратегията за образованието 2007 - 2010ПРИОРИТЕТ

МЯРКА

ДЕЙНОСТ

СРОК

РЕАЛИЗАЦИЯ И ПАРТНЬОРСТВО

ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ

1.Осигуряване на равен достъп до образование на всички деца и ученици от общината.

1.1. Оптимизиране на училищната мрежа, осигуряваща пълноценен учебен процес и ефективно образование.


1.2.Увеличаване на обхвата на децата в ЦДГ, 100 % в ПУГ и намаляване на броя на необхванати и отпадащи ученици.


1.3. Интеграция и обучение на деца със СОП


- Закриване на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Лесковец, ако не отговаря на изискванията на Наредба № 7.

-Обединяване на двете средни училища и обособяването му като средищно училище.

- Осигуряване транспорт на пътуващите ученици.

- Участие на повече институции при формиране на политиката на профилираното и професионалното образование.

-Запазване преференциалните размери на таксите за ДГ и ДЯ.

- Подпомагане на деца от социално слаби семейства за облекло, учебници и пособия, закуски и др.

- Разработване на програми от училищата.

-Включване на застрашените от отпадане ученици в извънкласни форми.

- Активизиране ролята на училищните настоятелства като партньори за споделяне на отговорностите.

- Запазване и увеличаване броя на полуинтернатните групи /целодневна организация на обучение/.

- Назначаване на още ресурсни учители и разработване на индивидуални учебни програми.

- Изграждане на достъпна архитектурна среда.

2008/ 2009


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


2007/2008, 2009


По програма на МРРБОбС; Отдел „Образование” и МОН

Отдел „Образование” и МФ


Община, бизнес, отдел „Образование”, ОбС


Директори, БЧК , ДСП, НПО и др. КБППМН


Директори

Отдел „Образование


Директори

Отдел „Образование

и РПЦ


По програма на

МРРБМФ


ОБ


Дарения, проекти на МТСП, НПО


ОБ


ОБ, МОН

проекти


МРРБ и проекти

^ 2. Повишаване квалификацията на кадрите, като гаранция за качествено образование.


2.1. Създаване на система за непрекъсната квалификация, както в конкретната предметна област, така и като обща педагогическа компетентност.


2.2. Участие в курсове за обучение по разработване на проекти за усвояване на структурните фондове на ЕС.


-Стимулиране за квалификация и кариерно развитие, защита на ПКС.

-Обучение на учители - мултипликатори.

- Кадрово обезпечаване на чуждоезиковото обучение и обучението по ИКТ.

- Стимулиране на конкуренцията в образованието за повишаване качеството на образователния продукт в училищата и ДГ.

- Квалификация за работа в мултикултурна среда и с деца с различни ценностни системи.

- Издигане равнището на родноезиковата поддготовка.

- Иницииране и стимулиране на добрите практики между ДГ и училищата в общината и областта.

- Разработване и реализиране на образователни и възпитателни програми, проекти и инициативи.

- Регистрация на училищни настоятелства там където все още няма.

Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


2007/2008

Педагогическите колективи, РПЦ, ДИУУ, НИОД


Отдел „Образование”

ОбС


Директори


Директори


Директори, Община, РИО


Директори, Училищни настоятелства, НПО, МОН


ДиректориРБ, ОБ, лични средства


ОБ


ОБ, ВФ


Проекти


ОБ

^ 3. Усъвършенстване и модернизиране на МТБ.

3.1. Сграден фонд вкл. парни, ел. и ВиК инсталаци.


3.2. Обновяване и оборудване на спортната база.


3.3. Обновяване и модернизиране на учебно – техническата база.
Съгласно програма за


- Изграждане на спортна зала в НУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Оряхово

- Ремонт на спортните площадки в училищните дворове.

-Поетапно оборудване на физкултурните салони.

-Последваща компютъризация и оборудване с офис - техника.

- Разработване на мултимедийни уроци и презентации.

- Обновяване на учебните пособия, нагледни материали и други.

- Обогатяване на библиотечният фонд и периодична литература.

- Internet във всички училища и ДГ.енергийна


по одобрен


2007/2010


постоянен


постоянен


2008
ефективност


проект на


Община, НПО,

проекти


Община,училища, ДГ, училищни настоятелства


МОН, община
приета на ОбС.


СИФ.


ОБ, ВФ,

Проекти


ОБ, ВФ,

Проекти


РБ, ОБ


^ 4. Качествено образование и възпитание.

4.1. Непрекъснато надграждане на знанията и уменията с оглед максимално развитие на потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна социална реализация.


4.2. Формиране на личността, изграждане на ценностна система, възпитаване на патриотизъм и чувство за принадлежност към училището, града, родината.


4.3. Разширяване и обогатяване на дейностите за гражданското образование и възпитание.


- Въвеждане на нови интерактивни методи и технологии при обучението на децата и учениците.

- Усъвършенстване системата за оценяване както на учениците така и на учителите.

- Ориентиране към провокиране на мисленето и самостоятелността, към формиране на практически умения и към развитие на личността.

- Осигуряване на правоспособни учители по всички предмети.

- Формиране на нагласа у учителя като педагогически консултант на семейството.

- Осигуряване на квалифицирани специалисти – педагогически съветници и психолози.

- Постигане единодействие между училище и семейство.

- Ефективно работещи училищни настоятелства.

- Привличане на НПО за осъществяване на програми.

- Тясно сътрудничество с други институции / читалище, музей, младежки дом, община /.

- Активизиране дейността на ученическия парламент и формиране на други детски и младежки сдружения.

- Ритуализация на училищния живот.

- Превръщането на училището в желана територия.

- Изграждане на умения за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорностите.

- Противодействие срещу проявите на агресия и насилие.


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен
Директорите, РИО


Община, Директори


Директори, община

НПО, училищни настоятелстваМОН, община


ДГ, училища, др. институции


Директори, учители и ученици


ДГ, училища,

КБППМН

и полиция
5. Оптимизиране работата на извънучилищните звена и извънкласните форми в училище за организиране свободното време на децата и учениците съобразно интересите и потребностите им.


5.1. Координиране на действията на различните институции за ефективно организиране на свободното време на учениците.

- Разкриване на нови, интересни и атрактивни извънучилищни форми и дейности към ОДК, читалище, спортни клубове.

- Организиране на концерти, чествания на официални и религиозни празници на училищно, общинско и национално ниво.

- Утвърждаване на фолклора,традициите и празниците в условията на мултикултурна среда.

- Насърчаване и подпомагане на деца с изявени таланти в областта на науката, изкуството, културата и спорта.

- Участия в олимпиади, конкурси, пленери, състезания – училищни, общински, национални.


Постоянен


Постоянен


Постоянен

Община,

Отдел „Образование”

училища и ДГ

ОДК


Читалище,


Младежки дом,


училищни настоятелства


Отдел „Закрила на детето”,


спортни клубове

ОБ,проекти и програми,


спонсорства


и др.


^ 6. Грижа за живота и здравето на децата.

6.1. Безопасност на движението по пътищата.


6.2. Осигуряване на здравословна жизнена среда в ДГ и училищата.

- Да се извърши и поддържа вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка пред детските и учебните заведения.

- Стриктно спазване на часовете за обучение по БДП.

- Оборудване на площадки и кабинети по БДП.

- Да се осигури охрана и пропускателен режим на всички училища и ДГ чрез участие в програмите на БТ.

- Осигуряване на всички необходими противопожарни уреди и съоръжения.

- Спазване изискванията на РИОКОЗ и инспекцията по труда.

- Поддържане на здравните кабинети.

- Създаване на общинска програма за превенция на насилието и противообществените прояви.

- Възтановяване на столовото хранене.

Постоянен


2007


Постоянен


2008/2009


Община

Полиция


Директори

Община


Директори

БТ


Отдел „Образование”


Директори


Община


ОБКБППМН


Община


ОБ


ОБ


МТСП


ОБ


ОБ


ОБ


ОБ


ОБ

programma-obucheniya-studentov-syllabus-po-discipline-drevnerusskaya-literatura-dlya-specialnosti-050118-russkij-yazik-i-literatura-forma-obucheniya-dnevnaya-vsego-1-kredit.html
programma-obucheniya-studentov-syllabus-po-discipline-evolyucionnoe-uchenie-dlya-specialnosti-050113-biologiya.html
programma-obucheniya-studentov-syllabus-po-discipline-fizika-atoma-i-atomnogo-yadra-dlya-specialnosti-050110-fizika-forma-obucheniya.html
programma-obucheniya-studentov-syllabus-po-discipline-geografiya-mezhdunarodnogo-turizma-dlya-specialnosti-050902-turizm-forma-obucheniya-dnevnaya-vsego-3-kredita.html
programma-obucheniya-studentov-syllabus-po-discipline-grazhdanskoe-pravo-respubliki-kazahstanobshaya-chast-naimenovanie-disciplini-dlya-specialnosti-050301-yurisprudenciya.html
programma-obucheniya-studentov-syllabus-po-discipline-istoriya-ekonomicheskih-uchenij-dlya-specialnosti-050510-gosudarstvennoe-i-mestnoe-upravlenie-forma-obucheniya-ochnaya-kredit-3.html
 • college.bystrickaya.ru/-0-o-stranica-4.html
 • desk.bystrickaya.ru/please-stop-mailing-me-bukaj-za-godi-praktiki-nashyol-otveti-na-mnogie-voprosi-kotorie-volnuyut-kazhdogo-iz-nas.html
 • books.bystrickaya.ru/berg-patti-byulleten-novih-postuplenij-knizhnij-magazin-dom-inostrannoj-knigi-maj-2010g.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tehnologiya-pajki-izdelij-pri-podgotovke-proizvodstva.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/rabota-po-lokalnoj-seti-chast-2.html
 • grade.bystrickaya.ru/n-i-bondar-vmesto-predisloviya-stranica-11.html
 • esse.bystrickaya.ru/programma-razvitiya-municipalnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-dlya-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta-stranica-5.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-14-rasprostranenie-marketinga-marketing-uslug-i-marketing-v-sfere-nekommercheskoj-deyatelnosti.html
 • college.bystrickaya.ru/1proekt-dogovora-zakupochnaya-dokumentaciya-po-provedeniyu-otkritogo-zaprosa-predlozhenij.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskoe-posobie-dlya-studentov-pedagogicheskih-fakultetov-balashov-2004-stranica-15.html
 • klass.bystrickaya.ru/adresnost-obrazovatelnoj-programmi-5-razdel-obshie-svedeniya-ob-obsheobrazovatelnom-uchrezhdenii-6-razdel-organizaciya-obrazovatelnogo-processa-7-bazovaya-obrazovatelnaya-programma-14.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/zadanie-dolzhno-soderzhat-sleduyushie-dannie.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-kursu-otechestvennaya-istoriya-po-specialnosti-021100-yurisprudenciya-fakultet-stranica-6.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/premiya-kandinskogo-v-cdh-2010-konkursnij-god-samaya-krupnaya-nezavisimaya-premiya-sovremennogo-iskusstva-v-rossii-predstavlyaet-vistavku-nominantov-2010-goda-v-moskovskom-cdh.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/missiya-34-vremya-moskovskoe.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-uchitelya-nemeckogo-yazika-visshej-kvalifikacionnoj-kategorii-tulincevoj-natalii-nikolaevni-po-nemeckomu-yaziku-v-2-klasse.html
 • report.bystrickaya.ru/im-staatlichen-bereich-hat-das-bundesregierung-fr-migration.html
 • pisat.bystrickaya.ru/testovie-zadaniya-po-mehanike-dlya-provedeniya-prakticheskih-zanyatij-i-kontrolnih-rabot-stranica-2.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/a-s-makarenko-teoretiko-metodologicheskie-osnovi.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tema-17-smisl-i-cennosti-chelovecheskogo-bitiya-metodicheskie-rekomendacii-k-seminarskim-zanyatiyam-po-kursu-filosofiya.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-3-pochemu-lyudi-odurmanivayutsya-f-g-uglovu-i-g-a-shichko-posvyashaetsya.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-discipline-nalogooblozhenie-organizacij-finansovogo-sektora-ekonomiki.html
 • school.bystrickaya.ru/521-russkij-yazik-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshego-obrazovaniya-maou-sosh-8.html
 • institute.bystrickaya.ru/ganyushkin-sergej-mihajlovich-redakcionnaya-kollegiya-zavyalov-e-a.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tabl-8-vliyanie-lyustri-chizhevskogo-na-mobilnost-gemostaza-literatura-svetloj-pamyati-aleksandra-leonidovicha.html
 • letter.bystrickaya.ru/nazvanie-oformlenie-blyud-iz-ovoshej-i-fruktov.html
 • textbook.bystrickaya.ru/itogo-338-ob-otkritom-aukcione-v-elektronnoj-forme-provodimom-v-poryadke-ustanovlennom-glavoj.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zakon-32842004.html
 • thescience.bystrickaya.ru/kak-vi-dumaete-chto-ozhidaet-ot-vas-vasha-organizaciya-kursovaya-rabota-korporativnaya-kultura-irkutskogo-diagnosticheskogo-centra.html
 • crib.bystrickaya.ru/igra-s-ierarhicheskoj-strukturoj-model-konfliktnoj-situaciej-pri-fiksirovannoj-posledovatelnosti-hodov-i-obmena-informaciej-uchastnikov-matematicheskaya-enciklopediya-i-a-vatel-f-i-ereshko-neelementarnaya-teoriya-igr.html
 • lecture.bystrickaya.ru/52-zaveduyushaya-mdou-ds-7-svetlyachok-administraciya-novoaleksandrovskogo.html
 • control.bystrickaya.ru/doklad-razvitie-sovremennogo-nemeckogo-yazika-s-pozicij-teorii-i-praktiki-perevoda.html
 • lecture.bystrickaya.ru/7-oksidantnie-i-antioksidantnie-sistemi-lyogkih-pri-hronicheskih-obstruktivnih-zabolevaniyah.html
 • letter.bystrickaya.ru/navigacionnoe-oborudovanie-zavdannya-ta-metodichn-vkazvki.html
 • predmet.bystrickaya.ru/s-bondarenko-v-kurilskij-neizvestnie-strugackie-pisma-rabochie-dnevniki-1942-1962g-g-stranica-19.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.