.RU

Приложение 6 Програма за развитие на образованието в Община Оряхово 2007-2010

^

Приложение 6 Програма за развитие на образованието в Община Оряхово 2007-2010
П Р О Г Р А М А


за реализиране на стратегията за образованието 2007 - 2010ПРИОРИТЕТ

МЯРКА

ДЕЙНОСТ

СРОК

РЕАЛИЗАЦИЯ И ПАРТНЬОРСТВО

ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ

1.Осигуряване на равен достъп до образование на всички деца и ученици от общината.

1.1. Оптимизиране на училищната мрежа, осигуряваща пълноценен учебен процес и ефективно образование.


1.2.Увеличаване на обхвата на децата в ЦДГ, 100 % в ПУГ и намаляване на броя на необхванати и отпадащи ученици.


1.3. Интеграция и обучение на деца със СОП


- Закриване на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Лесковец, ако не отговаря на изискванията на Наредба № 7.

-Обединяване на двете средни училища и обособяването му като средищно училище.

- Осигуряване транспорт на пътуващите ученици.

- Участие на повече институции при формиране на политиката на профилираното и професионалното образование.

-Запазване преференциалните размери на таксите за ДГ и ДЯ.

- Подпомагане на деца от социално слаби семейства за облекло, учебници и пособия, закуски и др.

- Разработване на програми от училищата.

-Включване на застрашените от отпадане ученици в извънкласни форми.

- Активизиране ролята на училищните настоятелства като партньори за споделяне на отговорностите.

- Запазване и увеличаване броя на полуинтернатните групи /целодневна организация на обучение/.

- Назначаване на още ресурсни учители и разработване на индивидуални учебни програми.

- Изграждане на достъпна архитектурна среда.

2008/ 2009


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


2007/2008, 2009


По програма на МРРБОбС; Отдел „Образование” и МОН

Отдел „Образование” и МФ


Община, бизнес, отдел „Образование”, ОбС


Директори, БЧК , ДСП, НПО и др. КБППМН


Директори

Отдел „Образование


Директори

Отдел „Образование

и РПЦ


По програма на

МРРБМФ


ОБ


Дарения, проекти на МТСП, НПО


ОБ


ОБ, МОН

проекти


МРРБ и проекти

^ 2. Повишаване квалификацията на кадрите, като гаранция за качествено образование.


2.1. Създаване на система за непрекъсната квалификация, както в конкретната предметна област, така и като обща педагогическа компетентност.


2.2. Участие в курсове за обучение по разработване на проекти за усвояване на структурните фондове на ЕС.


-Стимулиране за квалификация и кариерно развитие, защита на ПКС.

-Обучение на учители - мултипликатори.

- Кадрово обезпечаване на чуждоезиковото обучение и обучението по ИКТ.

- Стимулиране на конкуренцията в образованието за повишаване качеството на образователния продукт в училищата и ДГ.

- Квалификация за работа в мултикултурна среда и с деца с различни ценностни системи.

- Издигане равнището на родноезиковата поддготовка.

- Иницииране и стимулиране на добрите практики между ДГ и училищата в общината и областта.

- Разработване и реализиране на образователни и възпитателни програми, проекти и инициативи.

- Регистрация на училищни настоятелства там където все още няма.

Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


2007/2008

Педагогическите колективи, РПЦ, ДИУУ, НИОД


Отдел „Образование”

ОбС


Директори


Директори


Директори, Община, РИО


Директори, Училищни настоятелства, НПО, МОН


ДиректориРБ, ОБ, лични средства


ОБ


ОБ, ВФ


Проекти


ОБ

^ 3. Усъвършенстване и модернизиране на МТБ.

3.1. Сграден фонд вкл. парни, ел. и ВиК инсталаци.


3.2. Обновяване и оборудване на спортната база.


3.3. Обновяване и модернизиране на учебно – техническата база.
Съгласно програма за


- Изграждане на спортна зала в НУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Оряхово

- Ремонт на спортните площадки в училищните дворове.

-Поетапно оборудване на физкултурните салони.

-Последваща компютъризация и оборудване с офис - техника.

- Разработване на мултимедийни уроци и презентации.

- Обновяване на учебните пособия, нагледни материали и други.

- Обогатяване на библиотечният фонд и периодична литература.

- Internet във всички училища и ДГ.енергийна


по одобрен


2007/2010


постоянен


постоянен


2008
ефективност


проект на


Община, НПО,

проекти


Община,училища, ДГ, училищни настоятелства


МОН, община
приета на ОбС.


СИФ.


ОБ, ВФ,

Проекти


ОБ, ВФ,

Проекти


РБ, ОБ


^ 4. Качествено образование и възпитание.

4.1. Непрекъснато надграждане на знанията и уменията с оглед максимално развитие на потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна социална реализация.


4.2. Формиране на личността, изграждане на ценностна система, възпитаване на патриотизъм и чувство за принадлежност към училището, града, родината.


4.3. Разширяване и обогатяване на дейностите за гражданското образование и възпитание.


- Въвеждане на нови интерактивни методи и технологии при обучението на децата и учениците.

- Усъвършенстване системата за оценяване както на учениците така и на учителите.

- Ориентиране към провокиране на мисленето и самостоятелността, към формиране на практически умения и към развитие на личността.

- Осигуряване на правоспособни учители по всички предмети.

- Формиране на нагласа у учителя като педагогически консултант на семейството.

- Осигуряване на квалифицирани специалисти – педагогически съветници и психолози.

- Постигане единодействие между училище и семейство.

- Ефективно работещи училищни настоятелства.

- Привличане на НПО за осъществяване на програми.

- Тясно сътрудничество с други институции / читалище, музей, младежки дом, община /.

- Активизиране дейността на ученическия парламент и формиране на други детски и младежки сдружения.

- Ритуализация на училищния живот.

- Превръщането на училището в желана територия.

- Изграждане на умения за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорностите.

- Противодействие срещу проявите на агресия и насилие.


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен
Директорите, РИО


Община, Директори


Директори, община

НПО, училищни настоятелстваМОН, община


ДГ, училища, др. институции


Директори, учители и ученици


ДГ, училища,

КБППМН

и полиция
5. Оптимизиране работата на извънучилищните звена и извънкласните форми в училище за организиране свободното време на децата и учениците съобразно интересите и потребностите им.


5.1. Координиране на действията на различните институции за ефективно организиране на свободното време на учениците.

- Разкриване на нови, интересни и атрактивни извънучилищни форми и дейности към ОДК, читалище, спортни клубове.

- Организиране на концерти, чествания на официални и религиозни празници на училищно, общинско и национално ниво.

- Утвърждаване на фолклора,традициите и празниците в условията на мултикултурна среда.

- Насърчаване и подпомагане на деца с изявени таланти в областта на науката, изкуството, културата и спорта.

- Участия в олимпиади, конкурси, пленери, състезания – училищни, общински, национални.


Постоянен


Постоянен


Постоянен

Община,

Отдел „Образование”

училища и ДГ

ОДК


Читалище,


Младежки дом,


училищни настоятелства


Отдел „Закрила на детето”,


спортни клубове

ОБ,проекти и програми,


спонсорства


и др.


^ 6. Грижа за живота и здравето на децата.

6.1. Безопасност на движението по пътищата.


6.2. Осигуряване на здравословна жизнена среда в ДГ и училищата.

- Да се извърши и поддържа вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка пред детските и учебните заведения.

- Стриктно спазване на часовете за обучение по БДП.

- Оборудване на площадки и кабинети по БДП.

- Да се осигури охрана и пропускателен режим на всички училища и ДГ чрез участие в програмите на БТ.

- Осигуряване на всички необходими противопожарни уреди и съоръжения.

- Спазване изискванията на РИОКОЗ и инспекцията по труда.

- Поддържане на здравните кабинети.

- Създаване на общинска програма за превенция на насилието и противообществените прояви.

- Възтановяване на столовото хранене.

Постоянен


2007


Постоянен


2008/2009


Община

Полиция


Директори

Община


Директори

БТ


Отдел „Образование”


Директори


Община


ОБКБППМН


Община


ОБ


ОБ


МТСП


ОБ


ОБ


ОБ


ОБ


ОБ

programma-obucheniya-studentov-syllabus-po-discipline-drevnerusskaya-literatura-dlya-specialnosti-050118-russkij-yazik-i-literatura-forma-obucheniya-dnevnaya-vsego-1-kredit.html
programma-obucheniya-studentov-syllabus-po-discipline-evolyucionnoe-uchenie-dlya-specialnosti-050113-biologiya.html
programma-obucheniya-studentov-syllabus-po-discipline-fizika-atoma-i-atomnogo-yadra-dlya-specialnosti-050110-fizika-forma-obucheniya.html
programma-obucheniya-studentov-syllabus-po-discipline-geografiya-mezhdunarodnogo-turizma-dlya-specialnosti-050902-turizm-forma-obucheniya-dnevnaya-vsego-3-kredita.html
programma-obucheniya-studentov-syllabus-po-discipline-grazhdanskoe-pravo-respubliki-kazahstanobshaya-chast-naimenovanie-disciplini-dlya-specialnosti-050301-yurisprudenciya.html
programma-obucheniya-studentov-syllabus-po-discipline-istoriya-ekonomicheskih-uchenij-dlya-specialnosti-050510-gosudarstvennoe-i-mestnoe-upravlenie-forma-obucheniya-ochnaya-kredit-3.html
 • studies.bystrickaya.ru/ekonomicheskaya-ocenka-effektivnosti-proizvodstva-produkcii-rastenievodstva-v-oao-alyans.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/nalogovij-kodeks-rf-chast-1.html
 • kanikulyi.bystrickaya.ru/xviii-cherez-parizh-volonter-devyanosto-vtorogo-goda.html
 • klass.bystrickaya.ru/aleks-orlov-brosok-salamandri-stranica-60.html
 • learn.bystrickaya.ru/gorshkova-l-l-bibliograficheskij-ukazatel-statej-opublikovannih-za-yanvar-mart-2011.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/upotreblenie-deeprichastnih-oborotov-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-russkomu-yaziku-i-kulture-rechi-dlya-studentov.html
 • letter.bystrickaya.ru/monografiya-la-tihomirova-monarhicheskaya-gosudarstvennost-chast-7.html
 • laboratory.bystrickaya.ru/zakon-koldovskogo-vozmezdiya-stranica-3.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/realizaciya-strategij-firmi.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/kurs-lekcij-razrabotal-prepodavatel-stazher-kafedri-ekonomika-i-organizaciya-proizvodstva-klimuk-vladimir-vladimirovich-baranovichi-2010.html
 • letter.bystrickaya.ru/n-g-baranec-metamorfozi-etosa-stranica-10.html
 • znanie.bystrickaya.ru/7-podgotovka-nauchno-pedagogicheskih-i-nauchnih-kadrov-i-povishenie-kvalifikacii-nauchno-pedagogicheskih-rabotnikov.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/otravlyayushie-veshestva.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/opdf05-osnovi-marketinga-1-obshaya-harakteristika-specialnosti-071401-053100-socialno-kulturnaya-deyatelnost.html
 • occupation.bystrickaya.ru/obmen-uglevodov-i-ego-vzaimosvyazi-klinicheskaya-himiya-v-diagnostike-i-lechenii.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/410opredelenie-pobeditelya-konkursa-otkritij-odnoetapnij-konkurs-bez-predvaritelnogo-kvalifikacionnogo-otbora.html
 • lecture.bystrickaya.ru/5-1-chleni-predlozheniya-uchebnika-klassicheskogo-tibetskogo-pismennogo-yazika.html
 • control.bystrickaya.ru/doklad-mou-bolshesosnovskaya-srednyaya-obsheobrazovatelnaya-shkola.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/bd-biniti-elektrotehnika-2004-07-obuchayushie-programmi-uchebno-metodicheskie-kompleksi-kompyuternie-tehnologii-v-laboratornom.html
 • student.bystrickaya.ru/3programma-disciplini-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-kursu-finansi-organizacij-predpriyatij-dlya-studentov.html
 • testyi.bystrickaya.ru/6-elektroprovodnost-rastvorov-elektrolitov-praktikum-po-fizicheskoj-himii-ekaterinburg-2003-g.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/m-v-lomonosov-sluchilis-vmeste-dva-astronoma-v-piru-i-a-krilov-volk-na-psarne.html
 • education.bystrickaya.ru/-rassuzhdal-petya-dalshe-sofiya.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/arhtektura-rus-v-15-16-st-chast-5.html
 • student.bystrickaya.ru/4-izmerenie-stoimosti-zhizni-tema-makroekonomicheskaya-nauka-2.html
 • literature.bystrickaya.ru/ekspertnoe-zaklyucheniek-proektu-zakona-respubliki-kazahstano-vnesenii-dopolnenij-v-nekotorie-zakonodatelnie-akti-respubliki-kazahstan-po-voprosu-obespecheniya-deyatelnosti-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka.html
 • reading.bystrickaya.ru/kvecheru-oblaka-kuda-to-devalis-s-neba-i-k-tomu-vremeni-kogda-svetilo-pokinulo-nebosvod-nichto-ne-meshalo-zvezdochkam-vspihnut-yarkimi-tochkami-gde-to-tam-visok-stranica-22.html
 • klass.bystrickaya.ru/4-ukazaniya-po-vipolneniyu-kontrolnoj-raboti-metodicheskie-rekomendacii-studentam-specialnosti-marketing-po.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/programma-vstupitelnih-ispitanij-po-obshestvoznaniyu-obrazovatelnij-standart-srednego-polnogo-obshego.html
 • report.bystrickaya.ru/kniga-pyataya-ladimirova.html
 • znanie.bystrickaya.ru/areglament-mne-mozhno-osvezhit-chtobi-ya-ponimal-kak-u-nas-vremya-raspredelyaetsya-segodnya-skolko-u-menya-est-na-izlozhenie-stranica-4.html
 • tasks.bystrickaya.ru/20-23-maya-2009-g-samarskaya-oblast-fgu-sanatorij-volzhskij-utyos-upravleniya-delami-prezidenta-rossijskoj-federacii.html
 • holiday.bystrickaya.ru/o-nacionalnoj-protivopolozhnosti-v-filosofii-shelling-f-v-j-sh44-sochineniya-v-2-t-per-s-nem-t-2sost-red.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-v-osnovi-teorii-argumentacii-1-dokazatelstvo-obshaya-harakteristika-ponyatiya-6-vidi-ponyatii-9.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-xi-pervaya-emigraciya-predislovie.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.