.RU

Приложение 6 Програма за развитие на образованието в Община Оряхово 2007-2010

^

Приложение 6 Програма за развитие на образованието в Община Оряхово 2007-2010
П Р О Г Р А М А


за реализиране на стратегията за образованието 2007 - 2010ПРИОРИТЕТ

МЯРКА

ДЕЙНОСТ

СРОК

РЕАЛИЗАЦИЯ И ПАРТНЬОРСТВО

ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ

1.Осигуряване на равен достъп до образование на всички деца и ученици от общината.

1.1. Оптимизиране на училищната мрежа, осигуряваща пълноценен учебен процес и ефективно образование.


1.2.Увеличаване на обхвата на децата в ЦДГ, 100 % в ПУГ и намаляване на броя на необхванати и отпадащи ученици.


1.3. Интеграция и обучение на деца със СОП


- Закриване на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Лесковец, ако не отговаря на изискванията на Наредба № 7.

-Обединяване на двете средни училища и обособяването му като средищно училище.

- Осигуряване транспорт на пътуващите ученици.

- Участие на повече институции при формиране на политиката на профилираното и професионалното образование.

-Запазване преференциалните размери на таксите за ДГ и ДЯ.

- Подпомагане на деца от социално слаби семейства за облекло, учебници и пособия, закуски и др.

- Разработване на програми от училищата.

-Включване на застрашените от отпадане ученици в извънкласни форми.

- Активизиране ролята на училищните настоятелства като партньори за споделяне на отговорностите.

- Запазване и увеличаване броя на полуинтернатните групи /целодневна организация на обучение/.

- Назначаване на още ресурсни учители и разработване на индивидуални учебни програми.

- Изграждане на достъпна архитектурна среда.

2008/ 2009


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


2007/2008, 2009


По програма на МРРБОбС; Отдел „Образование” и МОН

Отдел „Образование” и МФ


Община, бизнес, отдел „Образование”, ОбС


Директори, БЧК , ДСП, НПО и др. КБППМН


Директори

Отдел „Образование


Директори

Отдел „Образование

и РПЦ


По програма на

МРРБМФ


ОБ


Дарения, проекти на МТСП, НПО


ОБ


ОБ, МОН

проекти


МРРБ и проекти

^ 2. Повишаване квалификацията на кадрите, като гаранция за качествено образование.


2.1. Създаване на система за непрекъсната квалификация, както в конкретната предметна област, така и като обща педагогическа компетентност.


2.2. Участие в курсове за обучение по разработване на проекти за усвояване на структурните фондове на ЕС.


-Стимулиране за квалификация и кариерно развитие, защита на ПКС.

-Обучение на учители - мултипликатори.

- Кадрово обезпечаване на чуждоезиковото обучение и обучението по ИКТ.

- Стимулиране на конкуренцията в образованието за повишаване качеството на образователния продукт в училищата и ДГ.

- Квалификация за работа в мултикултурна среда и с деца с различни ценностни системи.

- Издигане равнището на родноезиковата поддготовка.

- Иницииране и стимулиране на добрите практики между ДГ и училищата в общината и областта.

- Разработване и реализиране на образователни и възпитателни програми, проекти и инициативи.

- Регистрация на училищни настоятелства там където все още няма.

Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


2007/2008

Педагогическите колективи, РПЦ, ДИУУ, НИОД


Отдел „Образование”

ОбС


Директори


Директори


Директори, Община, РИО


Директори, Училищни настоятелства, НПО, МОН


ДиректориРБ, ОБ, лични средства


ОБ


ОБ, ВФ


Проекти


ОБ

^ 3. Усъвършенстване и модернизиране на МТБ.

3.1. Сграден фонд вкл. парни, ел. и ВиК инсталаци.


3.2. Обновяване и оборудване на спортната база.


3.3. Обновяване и модернизиране на учебно – техническата база.
Съгласно програма за


- Изграждане на спортна зала в НУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Оряхово

- Ремонт на спортните площадки в училищните дворове.

-Поетапно оборудване на физкултурните салони.

-Последваща компютъризация и оборудване с офис - техника.

- Разработване на мултимедийни уроци и презентации.

- Обновяване на учебните пособия, нагледни материали и други.

- Обогатяване на библиотечният фонд и периодична литература.

- Internet във всички училища и ДГ.енергийна


по одобрен


2007/2010


постоянен


постоянен


2008
ефективност


проект на


Община, НПО,

проекти


Община,училища, ДГ, училищни настоятелства


МОН, община
приета на ОбС.


СИФ.


ОБ, ВФ,

Проекти


ОБ, ВФ,

Проекти


РБ, ОБ


^ 4. Качествено образование и възпитание.

4.1. Непрекъснато надграждане на знанията и уменията с оглед максимално развитие на потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна социална реализация.


4.2. Формиране на личността, изграждане на ценностна система, възпитаване на патриотизъм и чувство за принадлежност към училището, града, родината.


4.3. Разширяване и обогатяване на дейностите за гражданското образование и възпитание.


- Въвеждане на нови интерактивни методи и технологии при обучението на децата и учениците.

- Усъвършенстване системата за оценяване както на учениците така и на учителите.

- Ориентиране към провокиране на мисленето и самостоятелността, към формиране на практически умения и към развитие на личността.

- Осигуряване на правоспособни учители по всички предмети.

- Формиране на нагласа у учителя като педагогически консултант на семейството.

- Осигуряване на квалифицирани специалисти – педагогически съветници и психолози.

- Постигане единодействие между училище и семейство.

- Ефективно работещи училищни настоятелства.

- Привличане на НПО за осъществяване на програми.

- Тясно сътрудничество с други институции / читалище, музей, младежки дом, община /.

- Активизиране дейността на ученическия парламент и формиране на други детски и младежки сдружения.

- Ритуализация на училищния живот.

- Превръщането на училището в желана територия.

- Изграждане на умения за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорностите.

- Противодействие срещу проявите на агресия и насилие.


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен


Постоянен
Директорите, РИО


Община, Директори


Директори, община

НПО, училищни настоятелстваМОН, община


ДГ, училища, др. институции


Директори, учители и ученици


ДГ, училища,

КБППМН

и полиция
5. Оптимизиране работата на извънучилищните звена и извънкласните форми в училище за организиране свободното време на децата и учениците съобразно интересите и потребностите им.


5.1. Координиране на действията на различните институции за ефективно организиране на свободното време на учениците.

- Разкриване на нови, интересни и атрактивни извънучилищни форми и дейности към ОДК, читалище, спортни клубове.

- Организиране на концерти, чествания на официални и религиозни празници на училищно, общинско и национално ниво.

- Утвърждаване на фолклора,традициите и празниците в условията на мултикултурна среда.

- Насърчаване и подпомагане на деца с изявени таланти в областта на науката, изкуството, културата и спорта.

- Участия в олимпиади, конкурси, пленери, състезания – училищни, общински, национални.


Постоянен


Постоянен


Постоянен

Община,

Отдел „Образование”

училища и ДГ

ОДК


Читалище,


Младежки дом,


училищни настоятелства


Отдел „Закрила на детето”,


спортни клубове

ОБ,проекти и програми,


спонсорства


и др.


^ 6. Грижа за живота и здравето на децата.

6.1. Безопасност на движението по пътищата.


6.2. Осигуряване на здравословна жизнена среда в ДГ и училищата.

- Да се извърши и поддържа вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка пред детските и учебните заведения.

- Стриктно спазване на часовете за обучение по БДП.

- Оборудване на площадки и кабинети по БДП.

- Да се осигури охрана и пропускателен режим на всички училища и ДГ чрез участие в програмите на БТ.

- Осигуряване на всички необходими противопожарни уреди и съоръжения.

- Спазване изискванията на РИОКОЗ и инспекцията по труда.

- Поддържане на здравните кабинети.

- Създаване на общинска програма за превенция на насилието и противообществените прояви.

- Възтановяване на столовото хранене.

Постоянен


2007


Постоянен


2008/2009


Община

Полиция


Директори

Община


Директори

БТ


Отдел „Образование”


Директори


Община


ОБКБППМН


Община


ОБ


ОБ


МТСП


ОБ


ОБ


ОБ


ОБ


ОБ

programma-obucheniya-studentov-syllabus-po-discipline-drevnerusskaya-literatura-dlya-specialnosti-050118-russkij-yazik-i-literatura-forma-obucheniya-dnevnaya-vsego-1-kredit.html
programma-obucheniya-studentov-syllabus-po-discipline-evolyucionnoe-uchenie-dlya-specialnosti-050113-biologiya.html
programma-obucheniya-studentov-syllabus-po-discipline-fizika-atoma-i-atomnogo-yadra-dlya-specialnosti-050110-fizika-forma-obucheniya.html
programma-obucheniya-studentov-syllabus-po-discipline-geografiya-mezhdunarodnogo-turizma-dlya-specialnosti-050902-turizm-forma-obucheniya-dnevnaya-vsego-3-kredita.html
programma-obucheniya-studentov-syllabus-po-discipline-grazhdanskoe-pravo-respubliki-kazahstanobshaya-chast-naimenovanie-disciplini-dlya-specialnosti-050301-yurisprudenciya.html
programma-obucheniya-studentov-syllabus-po-discipline-istoriya-ekonomicheskih-uchenij-dlya-specialnosti-050510-gosudarstvennoe-i-mestnoe-upravlenie-forma-obucheniya-ochnaya-kredit-3.html
 • knigi.bystrickaya.ru/scenarij-prazdnika-svet-materinskogo-tepla.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/o-provedenii-otkritogo-aukciona-po-priobreteniyu-prava-na-zaklyuchenie-dogovora-vodopolzovaniya-v-chasti-ispolzovaniya-uchastka-akvatorii-reki-volga.html
 • znanie.bystrickaya.ru/7-pedagogicheskie-kadri-cevd-iveriya-aktualnost-programmi-ekskurs-v-istoriyu.html
 • diploma.bystrickaya.ru/vozniknovenie-i-evolyuciya-vselennoj-chast-5.html
 • spur.bystrickaya.ru/kultura-krasota-sozdavaemaya-chelovekom-kniga-ne-tolko-nauchit-rebenka-razmishlyat-o-raznih-storonah-zhizni.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/specifikaciya-organizacii-detskih-massovih-meropriyatij-v-socialno-kulturnoj-sfere.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/saba-aza-tl-tairibi-resmi-s-aazdar-stil-zhalpi-masati.html
 • student.bystrickaya.ru/-2-nadsituativnaya-aktivnost-v-usloviyah-potencialnogo-riska-kniga-adresovana-ne-tolko-filosofam-psihologam.html
 • esse.bystrickaya.ru/publichnij-doklad-direktora-gou-srednej-obsheobrazovatelnoj-shkoli-902-za-2009-2010-uchebnij-god.html
 • control.bystrickaya.ru/duhovnaya-i-hudozhestvennaya-kultura-drevnej-grecii.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplini-tehnologicheskie-processi-v-stroitelstve.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/urok-13-data-26-11-tema-likvidaciya-hanskoj-vlasti-v-kazahstane.html
 • bukva.bystrickaya.ru/tenevaya-ekonomika-mira.html
 • testyi.bystrickaya.ru/analiz-razmernostej.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/voprosi-dlya-podgotovki-k-zachetu-uchebno-metodicheskij-kompleks-specialnost-yurisprudenciya-moskva-2004.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/snezhnaya-koroleva-rasskaz-pervij-zerkalo-i-ego-oskolki-rusalochka.html
 • shkola.bystrickaya.ru/psihohimicheskie-otravlyayushie-veshestva-ih-harakteristika.html
 • lesson.bystrickaya.ru/proishozhdenie-solnechnoj-sistemi.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/yan-dobrachinskij-pisma-nikodima-stranica-19.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-dlya-specialnostej-080507-menedzhment-organizacii-080505-upravlenie-personalom.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-napravlenie-podgotovki-050716-65-specialnaya-psihologiya.html
 • control.bystrickaya.ru/bibliografiya-biobibliograficheskij-ukazatel-elista.html
 • abstract.bystrickaya.ru/2-metodicheskie-rekomendacii-po-izucheniyu-disciplini-dlya-studentov-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-ekonomiko-matematicheskoe.html
 • doklad.bystrickaya.ru/urok-obobsheniya-povtoreniya-i-zakrepleniya-po-teme-pervonachalnie-svedeniya-o-stroenii-veshestva-7-j-klass.html
 • letter.bystrickaya.ru/ob-odnokolejnosti-nashego-soznaniya-unikalnaya-programma-pitaniya-pri-kotoroj-ni-odin-produkt-ne-zapreshen-ni-na.html
 • desk.bystrickaya.ru/otdel-xxi-tajnaya-doktrina.html
 • university.bystrickaya.ru/evgenij-helimskij-gamburg.html
 • teacher.bystrickaya.ru/formirovanie-podzemnih-flyuidov-bolshogo-kavkaza-i-ego-obramleniya-v-svyazi-s-processami-litogeneza-i-magmatizma-25-00-09-geohimiya-geohimicheskie-metodi-poiska-poleznih-iskopaemih-stranica-3.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/pervij-vestnik-starenie-neizbezhno-l-rosenberg-with-d-guy-living-in-the-light-of-death-on-the-art-of-being-truly-alive.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-uchebnoj-disciplini-matematicheskoe-modelirovanie-v-ekonomikeatematicheskoe-modelirovanie-v-ekonomike-cikl.html
 • lesson.bystrickaya.ru/norvezhskaya-literatura-1871-1918-godov-uchebnoe-posobie-dlya-studentov-obuchayushihsya-v-bakalavriate-po-specialnosti.html
 • reading.bystrickaya.ru/lekciya-ekonomicheskij-rost-kapital-kak-osnova-ekonomicheskogo-rosta.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-primeneniyu-gosta-71-2003-na-bibliograficheskoe-opisanie-obshie-trebovaniya-i-pravila-sostavleniya.html
 • studies.bystrickaya.ru/kriminalnaya-harakteristika-moshennichestva.html
 • spur.bystrickaya.ru/kurs-tyumenskij-gosudarstvennij-universitet-rabochij-uchebnij-plan-2008-2009-gg-specialnost-buhgalterskij-uchet-analiz-i-audit-3-semestr-4-semestr-stranica-20.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.